Protecció jurídica - tutela

Persona de contacte: Vanessa Álvarez
valvarez@aeesdincat.cat

Entitats amb servei de protecció jurídica-tutela representades per l’AEES Dincat: 25

La tutela és una institució de guarda i protecció de la persona quan aquesta és menor d’edat o ha estat incapacitada judicialment i no es troba sota la pàtria potestat dels seus pares.

Poden ser tutors:

  • Les persones físiques que estiguin en ple dret dels seus drets civils i no concorrin en algunes de les causes que impedeixen exercir la tutela, com haver estat privats de la pàtria potestat o cessats d’alguna tutela anterior, tenir mala conducta coneguda, haver comès delictes que puguin comprometre la tutela, si es té conflictes d’interessos amb la persona a tutelar i si els pares de manera manifesta així ho han prohibit.
  • Les persones jurídiques que no tinguin finalitat lucrativa i figuri la protecció de menors o persones incapacitades entre els seus objectius específics.

 Objectius de l’àrea:

  • Treballar per la millora de la sostenibilitat econòmica i financera de les entitats
  • Vetllar pels pagaments pendents a les entitats
  • Donar resposta a les consultes i incidències de les entitats sòcies sobre el funcionament dels serveis de figures de protecció jurídica

Material d’interès: