L’Associació empresarial d’Economia Social Dincat som l’organització empresarial sense ànim de lucre que agrupa les entitats d’iniciativa social, no lucratives i d’àmbit català, titulars d’activitats empresarials, que atenen a  col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió, principalment persones amb discapacitat intel·lectual  i del desenvolupament.

MISSIÓ

Representar i defensar els interessos empresarials de les nostres entitats associades

VISIÓ

Aconseguir el màxim reconeixement i confiança dels associats, com institució que representa els seus interessos i com entitat col·laboradora en l’assoliment dels seus objectius

VALORS

Solidaritat, Compromís, Participació democràtica, Professionalitat, Excel·lència, Eficàcia, Eficiència i Transparència.

Objectius

Representació institucional

  • Representar totes les entitats associades en la defensa i la promoció dels seus interessos empresarials, professionals, laborals, econòmics i socials, tant individuals com col·lectius.
  • Mantenir el tracte necessari amb altres organitzacions afins, de qualsevol àmbit territorial, amb la finalitat de prestar-se mútua col·laboració, així com l’intercanvi d’experiències en matèria institucional, professional, sindical o de qualsevol altre tipus, que aporti benefici a l’Associació i a les seves entitats associades.

Negociació col·lectiva

  • Intervenir en les relacions laborals mitjançant la negociació col·lectiva, el plantejament de conflictes col·lectius, el diàleg social i la participació institucional en els organismes de les administracions públiques laborals.

Serveis als associats

  • Assessorar, promoure, informar, formar i defensar les entitats associades en tots els àmbits relacionats amb col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió, principalment, persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
  • Fomentar la solidaritat de les entitats associades, promocionant serveis comuns de naturalesa assistencial, educativa i laboral, i altres, destinats a col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió, principalment persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.