Atenció diürna

Persona de contacte: Vanessa Álvarez
valvarez@aeesdincat.cat

Entitats amb servei d’atenció diürna representades per l’AEES Dincat: 121

L’Atenció diürna es composa de tots els serveis socials que atenen durant el dia les persones adultes amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament un cop finalitzada l’etapa escolar.

Aquests serveis estan pensats per donar resposta a les persones amb discapacitat intel·lectual que per les seves necessitats de suport o per una necessària preparació per raó de l’edat, manca d’experiència o factors semblants tenen dificultats per accedir al món laboral, tant protegit com ordinari.

Serveis d’atenció diürna
Hi ha diferents serveis en funció dels suports que les persones amb discapacitat intel·lectual usuàries necessitin. Segons la intensitat i el tipus de suport, es determinaran les ràtios del personal i les activitats a desenvolupar:

 • Serveis de Teràpia Ocupacional:
  Són els serveis adreçats a facilitar als seus destinataris, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, a fi que puguin assolir, dins les possibilitats de cada  usuari/ària, i a través d’un pla d’atenció individual, la seva màxima integració social.Els destinataris del servei són persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral, i que han acabat el corresponent període de formació, el grau de discapacitat de les quals és igual o superior al 65%. Hi ha dues modalitats del servei de teràpia ocupacional:

  1. Servei de Teràpia amb auxiliar (STOA).
  2. Servei de Teràpia sense auxiliar (STO).
 • Serveis Ocupacionals d’Inserció (SOI): 
  És un servei concebut per a les persones amb discapacitat intel·lectual amb capacitat d’integració laboral i que majoritàriament necessiten formació en hàbits i tasques laborals per accedir al món de treball, en empreses o centres especials. És una alternativa a la integració laboral d’aquelles persones amb discapacitat intel·lectual que, tot i que tenen aptituds laborals i productives, encara no es poden incorporar als Centres Especials de Treball per manca de formació laboral o d’oferta de treball.Per tant, aquest servei esdevé un pas intermedi i transitori entre els centres ocupacionals i els Centres Especials de Treball. L’activitat que es porta a terme en aquests serveis pretén mantenir i estimular les capacitats laborals mentre esperen l’oportunitat d’incorporar-se a una activitat remunerada.
 • Servei de centre de dia d’atenció especialitzada temporal o permanent (CAE):
  És un servei d’acolliment diürn per a persones que, a causa del seu grau de discapacitat intel·lectual, tenen una manca total d’independència personal i necessiten controls mèdics i periòdics i una atenció assistencial permanent.Aquests centres tenen cura dels aspectes sanitaris i rehabilitadors de les persones que assisteixen i vetllen perquè assoleixin el màxim grau d’autonomia personal i d’integració social possible dins de les seves limitacions. Hi poden accedir aquelles persones amb greus discapacitats intel·lectuals que per causa del seu alt grau d’afectació, necessiten atenció i suport per a les activitats de la vida diària i que no poden fer ús de cap altre servei diürn de la xarxa  de serveis socials.

 

 Objectius de l’àrea:

 • Passar del sistema de finançament per subvenció al règim de concertació de places d’atenció diürna, per al 100% de les entitats
 • Treballar per la millora de la sostenibilitat econòmica i financera de les entitats
 • Donar resposta a les consultes i incidències de les entitats sòcies sobre el funcionament dels serveis d’atenció diürna