Educació

Persona de contacte: Vanessa Álvarez
valvarez@aeesdincat.cat

Escoles d’educació especial representades a l’AEES Dincat: 53

L’educació especial és l’educació específicament destinada a alumnes amb necessitats educatives considerades especials. Es pot fer en escoles ordinàries o específiques (centre d’educació especial).

Les escoles que representem són centres d’educació especial concertats, d’iniciativa social i que estan en concert amb el departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Són escoles, la majoria d’elles, vinculades a associacions de pares, cooperatives de professionals, etc. que cap als anys setanta van decidir crear aquestes entitats per oferir un servei educatiu per a uns alumnes que fins aquell moment no rebien de manera pública.

Objectius de l’àrea:

  • Incrementar el nivell de recursos econòmics a les escoles d’educació especial per assegurar el correcte funcionament dels seus serveis
  • Vetllar per a que les dotacions del concert educatiu siguin les més adequades al nombre i tipologia d’alumnes atesos
  • Donar resposta a les consultes i incidències de les EEE sobre el funcionament dels serveis d’educació. Suport legal i ajut administratiu

Material d’interès: