Laboral

Persona de contacte: Daniel Ros
dros@aeesdincat.cat

Centres especials de treball associats a l’AEES Dincat: 106

Els centres especials de treball (CET) són empreses que asseguren un treball remunerat a les persones amb discapacitat i garanteixen la seva integració laboral. L’objectiu d’aquests centres és productiu, com el de qualsevol altra empresa, però la seva funció és social.

Els CET tenen com a finalitat assegurar un lloc de treball remunerat i la prestació dels serveis d’ajustament personal i social que requereix el personal amb discapacitat.

Els CET també són un mitjà d’integració de persones amb discapacitat en el règim de treball ordinari. Les entitats que presten serveis d’inserció a l’empresa ordinària, tenen per objectiu millorar el grau d’ocupabilitat i la qualificació professional de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental en el mercat de treball ordinari, així com, l’aplicació del treball amb suport per aquelles persones amb necessitats especials d’inserció, tenint en compte les seves necessitats i característiques personals. Inclou actuacions de tutoria, formació i adquisició d’experiència professional.

Gairebé la totalitat de la plantilla dels centres especials de treball ha d’estar constituïda per treballadors i treballadores amb discapacitat, sense perjudici de les places en plantilla del personal no discapacitat, també imprescindible per al desenvolupament de la seva activitat. Poden incorporar-se com a treballadors i treballadores als CET les persones amb discapacitat intel·lectual, física, sensorial o malaltia mental. La seva plantilla ha de comptar amb un mínim del 70 per cent de persones treballadores amb un grau de discapacitat igual o superior a un 33 per cent.

Objectius de l’àrea:

  • Vetllar i incidir per tal que les Polítiques d’Ocupació incloguin les necessitats econòmiques i de funcionament dels CET i de les entitats que presten serveis d’inserció a l’empresa ordinària
  • Incidir a nivell polític i sectorial en defensa de les necessitats dels CET i serveis d’inserció a l’empresa ordinària
  • Donar resposta a les consultes i incidències de les entitats sòcies sobre el funcionament dels serveis laborals