NP | DINCAT celebra el compromís del Govern per garantir el 100% del pagament dels serveis d’atenció

NP | DINCAT celebra el compromís del Govern per garantir el 100% del pagament dels serveis d’atenció

DINCAT es mostra satisfeta després que aquest matí, el Conseller Chakir el Homrani, hagi anunciat la publicació d’una resolució que garanteix el pagament del 100% dels serveis socials, també d’aquells centres que han hagut de tancar arran de la situació de pandèmia.

Des de el sector de la discapacitat intel·lectual s’aplaudeix la mesura, així com també s’agraeix que el Departament hagi escoltat les nombroses veus del sector que demanaven una rectificació a temps, que no poses en risc la viabilitat de les entitats que ofereixen aquest servei.

D’altra banda, DINCAT remarca la necessitat de reconeixement a la feina dels equips professionals i de les entitats que estan prestant aquests serveis de suport i acompanyament al cent per cent de les seves capacitats i que per tant la decisió del Departament reforça el compromís mutu per a continuar treballant junts davant aquesta crisi sanitària.

Tot i celebrar la mesura, i considerar-la una molt bona notícia per fer front a la situació actual, DINCAT segueix reclamant la necessitat de dotar a tots els professionals del sector social i als usuaris dels serveis socials, dels materials de protecció necessaris i dels tests, per tal de garantir que l’atenció, acompanyament i cura de les persones es fan en unes mínimes condicions de seguretat.

DINCAT és la federació que agrupa 281 entitats socials i representa els drets de més de 30.000 persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies a Catalunya.

Descarregar nota de premsa

NP | La discapacitat intel·lectual de Catalunya, reclama que es mantingui el 100% del pagament dels serveis d’atenció a les persones

NP | La discapacitat intel·lectual de Catalunya, reclama que es mantingui el 100% del pagament dels serveis d’atenció a les persones

DINCAT vol expressar la seva disconformitat amb l’anunci de la retallada d’un 15% en el pagament dels serveis d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual temporalment tancats que ha comunicat el departament de Treball, Afers Socials i Famílies a les entitats del sector.

En aquest sentit, vol recordar que els professionals dels serveis d’atenció diürna temporalment tancats per evitar la propagació del COVID19 continuen atenent a les persones amb discapacitat en els recursos residencials on aquestes persones viuen de manera habitual.

Les entitats continuen prestant els seus serveis de suport i acompanyament al cent per cent de les seves capacitats, amb un enorme esforç dels equips professionals i amb unes condicions de seguretat personal clarament insuficients i necessiten de manera inapel·lable garantir la seva capacitat per a continuar prestant aquests serveis.

Si es confirmes la decisió de retallar el pagament dels serveis prestats, es posaria en perill la viabilitat de les entitats i en dubte el reconeixement a la feina dels equips professionals, per tant, la prestació de serveis fonamentals per als sectors més fràgils i vulnerables.

DINCAT espera del compromís i la sensibilitat del Govern de Catalunya i es rectifiqui la decisió presa i es garanteixi el pagament del 100% dels serveis prestats per les entitats que acompanyen a les persones amb discapacitat i les seves famílies.

DINCAT manifesta que s’arriba al 2020, després d’un llarg període de congelació dels mòduls que sustenten els serveis i afegeix que les entitats han fet front a moltes situacions delicades, per ajustar els seus comptes any rere any, també afirma que en la situació actual no hi ha marge per reduir partides de despesa.

DINCAT és la federació que agrupa 281 entitats socials i representa els drets de més de 30.000 persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies a Catalunya.

Descarregar nota de premsa

NP | Dincat reclama mesures per garantir l’assistència i la prevenció, i mesures econòmiques per fer front a la situació d’alarma pel COVID19

NP | Dincat reclama mesures per garantir l’assistència i la prevenció, i mesures econòmiques per fer front a la situació d’alarma pel COVID19

DINCAT reconeix l’esforç de tots els professionals dels serveis d’atenció i també la resposta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies davant la pandèmia.

DINCAT planteja un pla de xoc, amb 12 mesures pel manteniment de l’activitat dels Centres Especials de Treball de la discapacitat intel·lectual, els Serveis d’Inserció a l’Empresa Ordinari i les activitats de Lleure Inclusiu.

L’impacte del COVID19 en el sector social és una realitat, les entitats sòcies de DINCAT han manifestat en les darreres hores la necessitat d’establir una sèrie de mesures que permetin, a professionals del sector seguir treballant amb les millors condicions de seguretat possibles i als usuaris dels continuar rebent l’atenció que mereixen. En aquest sentit, DINCAT vol destacar i agrair la feina essencial que estan fent els/les professionals del sector i reclama que cal dotar a aquests/es professionals dels equips de protecció necessaris per poder continuar prestant atenció sense posar en risc la seva pròpia seguretat i la d’aquells als que atenen.

Les entitat i els/les professionals estan actuant com a murs de contenció davant la ràpida propagació del virus, i en aquest sentit des de Dincat també demana que es pugui realitzar el test del COVID19 als usuaris dels centres
residencials, per tal de determinar la necessitat d’aïllament i així evitar el contagi a la resta de professionals i usuaris.

A nivell econòmic, l’impacte del COVID19 en el conjunt de l’economia catalana serà molt significatiu, però per als Centres Especials de Treball (CET) d’iniciativa social que incorporen a la feina persones amb discapacitat amb
especials dificultats d’inserció al mercat de treball, la situació pot esdevenir encara més dramàtica si les administracions no articulen un veritable pla de xoc que tingui com objectiu principal el manteniment de l’ocupació d’aquest col·lectiu i la supervivència del teixit social i empresarial que sustenta aquesta ocupació. També hi ha activitats econòmiques com la inserció a l’empresa ordinària o el lleure inclusiu que sense un pla de xoc pel sector desapareixeran.

En aquest sentit DINCAT ha elaborat una bateria de 12 mesures (tan per la Generalitat com per l’Estat), que considera imprescindibles, per fer front a l’impacte econòmic que està tenint i tindrà el COVID19 en les activitats econòmiques inclusives. Són les següents:

 • Posar en marxa un Fons de Contingència específic per pal·liar les dificultats econòmic-financeres de les entitats provocades per la crisis sanitària actual: fer front a les despeses fixes durant l’aturada d’activitat, plans comercials de recuperació, plans de reconversió… (Generalitat i Estat)
 • Ajornament del pagament de l’IVA i altres impostos i compensació dels deutes fiscals. (Estat)
 • Facilitar l’accés a les vies obertes de liquidat amb les millors condicions possibles (interès 0% i períodes de carència amplis) i agilitat en l’obtenció de crèdit. (Generalitat i Estat)
 • En el cas dels Centres Especials de Treball (CETs) d’iniciativa social que ocupen a persones amb discapacitat i especials dificultats:
  • Establir una bestreta dels 60% de les subvencions 2020 de l’SMI i USAP en els CETs, que es podria determinar en base a les dades 2019. (Generalitat i Estat)
  • Per a les persones amb discapacitat que especials dificultats, elevar transitòriament la subvenció del Salari Mínim Interprofessional al 75% del SMI. (Estat)
  • Finançament del complement de l’25% de la base reguladora en cas d’IT per coronavirus o quarantena, fins arribar al 100% d’aquella, per als treballadors amb discapacitat amb especials
   dificultats. (Generalitat i Estat)
  • Agilitzar els pagaments pendents de la subvenció 2019 de manteniment de l’ocupació. (Generalitat)
 • Flexibilitzar la justificació de les subvencions de SIOAS per tal de garantir els ingressos de l’activitat ja que es preveu un any amb molta dificultats per aconseguir insercions. (Generalitat)
 • L’ERTO serà un instrument necessari en molts casos per poder mantenir els llocs de treball a futur, ara bé, en el nostre sector presenta aspectes específics o dificultat afegides que cal considerar:
  • Cal garantir en tot moment, l’atenció i els suports necessaris per a les persones treballadores amb discapacitat i les seves famílies, en cap cas poden quedar desateses.
  • Cal assegurar que les entitats que els apliquin no quedaran excloses de les subvencions. (Generalitat)
  • El cessament d’activitat per la protecció de les persones amb discapacitat amb especials dificultats hauria de ser considerada com una causa de força major per poder parar la seva activitat
   laboral. (Generalitat)
  • Els CETs d’iniciativa social que ocupen a persones amb discapacitat i especials dificultats són intensius en mà d’obra tot
   i no tenir volums de negoci elevats. Caldria considerar-los com a PIME en cas que necessitin aplicar un ERTO, tot i tenir més de 250 persones treballadores. (Estat)
  • Pels CETs d’iniciativa social que ocupen a persones amb discapacitat i especials dificultats hagin de cessar la seva
   activitat de manera parcial o total, en el marc d’un ERTE, caldria mantenir les subvencions salarials justificant altres despeses diferents a salaris: plans de reactivació comercials, baixada ingressos previs o posteriors a l’ERTE, inversió manteniment llocs de treball. (Generalitat i Estat)

Descarregar nota de premsa

NP | Dincat exigeix que els nous pressupostos dignifiquin el sector de la discapacitat intel·lectual

NP | Dincat exigeix que els nous pressupostos dignifiquin el sector de la discapacitat intel·lectual

Dincat reclama uns comptes dignes per a les persones amb discapacitat intel·lectual, per revertir la situació injusta que viu el sector des del 2009.

Els nous comptes presentats la setmana passada al Parlament, i que aquests dies inicien el seu tràmit parlamentari no satisfan les demandes del sector de la discapacitat intel·lectual, que viu un situació injusta des de fa temps.

Amb el text articulat del projecte de llei a la mà, Dincat traslladarà als grups parlamentaris les esmenes que es consideren oportunes a les agrupacions de Treball, Afers Social i Famílies, i en l’agrupació d’Ensenyament, esmenes encaminades a revertir la situació d’infrafinançament del sector i que posa en risc la inversió, les condicions laborals dels treballadors i també, la qualitat de l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual.

Dincat valora positivament algunes de les partides que recullen els nous comptes, però malauradament queden lluny de satisfer les necessitats que reclamen famílies, entitats i persones amb discapacitat intel·lectual. En aquest sentit, Dincat recorda que és necessari que es constitueixi una taula de negociació per abordar l’augment dels mòduls de la cartera de serveis socials, ja que tot i valorar positivament l’increment publicat el desembre passat, considera que no satisfà les necessitats del sector.

D’altra banda, l’entitat manifesta que, tot i que s’ha produït un augment del 6,37% en les tarifes dels serveis socials (llars amb suport, residències temporals, centres de dia…) que configuren el programa de promoció de l’autonomia personal que té com a objectiu prevenir i contenir el deteriorament físic i psíquic afavorint l’autonomia personal i la integració social, aquest és insuficient i queda lluny del 9% que reclama el sector per fer front a la seva realitat.

Respecte a les partides destinades a la inserció laboral, el propi Conseller va garantir davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, una inversió de 33M€ per donar compliment a l’increment del salari mínim interprofessional. Ara bé, aquesta quantitat es no es destinarà a l’augment del SMI del 2020. No obstant, els pressupostos tampoc contemplen cap partida destinada a la revisió actual del model d’inserció socio-laboral ni fan cap menció especifica a les persones amb especials dificultats.

Pel que fa a ensenyament, Dincat lamenta que els compromisos adquirits pel departament pel que fa al desplegament del Decret d’Escola Inclusiva, només tinguin efecte en l’escola pública i manifesta que “construir un sistema d’educació inclusiva és un projecte de país i en aquest sentit no es pot limitar només a l’escola pública”

Finalment, Dincat insisteix en que “cal treballar amb el sector en la definició d’un pla de recuperació de la dècada perduda, i insisteix en la necessitat d’eliminar el copagament de tots els serveis tal i com apunten les recomanacions de les Nacions Unides.” L’entitat demana poder disposar d’uns comptes dignes que puguin garantir la viabilitat de les entitats del sector, millorar les condicions laborals de professionals i assegurar la qualitat i l’equitat de l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual, per tal de mantenir intactes tots els seus drets.

Descarregar nota de premsa

NP | Dincat segueix esperant mesures d’ajut complementàries a l’entrada en vigor del nou salari mínim interprofessional

NP | Dincat segueix esperant mesures d’ajut complementàries a l’entrada en vigor del nou salari mínim interprofessional

L’augment del Salari Mínim Interprofessional representa un gran avenç social, no obstant, volem posar de manifest que cal incrementar les ajudes salarials per tal de no posar en risc milers de llocs de treball

Avui surt publicat al Boletín Oficial del Estado el Reial Decret amb el qual el govern Espanyol fa efectiu l’augment del salari mínim interprofessional. Un augment del 5’5%, que situa la quantitat mínima als 950€/mes.

Aquest augment suposarà un impacte directe per als centres especials de treball, que arrosseguen una situació delicada des de fa més de 10 anys, a causa de la congelació del finançament, retallades i problemàtiques sobrevingudes.

Si bé és cert que el govern Espanyol, va agafar el compromís d’incrementar per al 2019 la subvenció del SMI fins a arribar a cobrir un 55% d’aquest sou en el cas de les persones amb discapacitat i especials dificultats, DINCAT demana que aquest nou augment, es vegi compensat a través d’un augment en la subvenció, que com a mínim sigui del 61%. D’altra banda, DINCAT considera més que imprescindible la revisió del model actual, i la transformació cap a un model que asseguri un futur viable per als centres especials de treball i que garanteixi els drets de les persones amb discapacitat.

Des de DINCAT, manifesten que els centres especials de treball són una peça clau per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i especials dificultats, i per aquest motiu exigeix al govern Espanyol i en concret a la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz que s’avinguin a desenvolupar mesures d’ajut a l’augment de l’SMI.

L’entitat es posa a disposició de les institucions per tal de dur a terme la revisió del model, i poder definir els suports necessaris per tal que la mesura tingui el menor impacte en l’economía, ja per si delicada, dels centres especials de Treball.

Barcelona, 5 de febrer del 2020

Descarregar nota de premsa

Descarregar nota informativa del Buffet Vallbé

NP | DINCAT presenta a Girona, el “Llibre Blanc per a la formació, ocupació i treball de les persones amb discapacitat i especials dificultats als centres especials de treball de Catalunya”.

NP | DINCAT presenta a Girona, el “Llibre Blanc per a la formació, ocupació i treball de les persones amb discapacitat i especials dificultats als centres especials de treball de Catalunya”.

L’entitat, demana que davant del nou augment del SMI, al menys es mantinguin les subvencions del 55% per a les persones amb discapacitat intel·lectual

Divendres 24 de gener, la Sala Noble de la Cambra de Comerç de Girona va acollir, davant de 40 persones, l’acte de presentació del “Llibre Blanc per a la formació, ocupació i treball de les persones amb discapacitat i especials dificultats als centres especials de treball de Catalunya”.

El Sr. Jordi Fàbrega va obrir l’acte animant als assistents a afrontar els reptes de país des de la unitat i el treball conjunt, i a caminar plegats cap a una societat justa i digne. El Sr. Manel Palou, President de DINCAT, va agraïr el recolzament, de la Cambra i l’Associació IURA per a l’organització de l’esdeveniment i expressant la voluntat de DINCAT de treballar conjuntament amb la resta d’actors per redirigir la situació del sector.

En la benvinguda també va participar el Sr. Jordi Solé, cap del Servei d’Atenció a les Persones del Departament d’Afers Socials i Famílies a Girona, que va posar l’administració a disposició de totes les entitats que treballin per la inserció laboral i va defensar que el Llibre Blanc és una eina bàsica per a encara els reptes de futur del sector.

La Sra. Pepita Perich, gerent de la Fundació Ramón Noguera i membre de la Junta de DINCAT va presentar, conjuntament amb el Professor Joan Fontrodona el contingut de l’estudi elaborat entre IESE i DINCAT. Tots dos varen remarcar les fortaleses del sector i van fer una breu pinzellada de les dues dimensions en les que treballa l’estudi. Un aspecte a destacar que va remarcar el  Professor Fontrodona, és la necessitat que l’augment del SMI vagi acompanyat de mesures adequades per no tensionar la viabilitat dels centres especials de treball.

Finalment, Carles Campuzano, director de DINCAT va encoratjar als assistents a fer xarxa amb altres actors de la societat. En aquest sentit, Campuzano considera que la presentació a la seu de la Cambra de Comerç és un primer pas. El director, va anunciar que s’està treballant en poder definir un paquet de mesures a aplicar per tal de fer realitat l’objectiu que dibuixa el Llibre Blanc.

Descarregar nota de premsa

NP | Persones treballadores en els centres especials de treball, d’entitats de Dincat, reben els diplomes de reconeixement de la seva experiència professional

NP | Persones treballadores en els centres especials de treball, d’entitats de Dincat, reben els diplomes de reconeixement de la seva experiència professional

Dijous 16 de gener, es va realitzar l’acte de lliurament dels certificats de professionalitat, per part del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya,  als àmbits de jardineria i neteja, obtinguts mitjançant el reconeixement de l’experiència professional.

En l’acte celebrat a la seu de PIMEC a Barcelona, i presidit pel Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani,  s’ha comptat amb la presència entre d’altres d’Ariadna Rectoret, directora del Consorci de Formació Contínua de Catalunya i d’Àlex Lobaco, subdirector de Programes de Consorci.

L’Associació Empresarial d’Economia Social DINCAT, juntament amb AMMFEINA i Aprenem,  han estat les entitats impulsores d’aquest projecte iniciat al 2018 i que pretén que les persones amb discapacitat intel·lectual, amb problemes de salut mental o amb transtorn de l’aspecte autista que treballen en centres especials de treball i empreses d’inserció puguin acreditar les seves competències professionals a partir de la seva experiencia laboral i obtenir-ne la certificació professional. El programa, és una oportunitat per millorar l’ocupabilitat d’aquests treballadors.

En l’acte hi van participar també dos testimonis del programa que han obtingut el certificat, i que treballen en els centres especials de treball de Viver de Bell-lloc i TAC-Osona, ambdues dos d’entitats sòcies de DINCAT. Tots ells van voler destacar d’una banda la tasca del facilitador, una persona de la pròpia entitat que els acompanya en tot el procés oferint el seu suport i assessorament, i per una altre banda, que les proves d’avaluació, es van dur a terme, a partir de l’observació directa de la realització de les diferents tasques, en el lloc de treball, i que evidencien que aquests treballadors reuneixen les competències professionals que exigeix el Certificat Professional. D’altra banda, aquest programa genera un impacte social enorme a l’augmentar l’autoestima dels seus participants, ja que com van apuntar, es senten més realitzats i reconeguts a nivell professional.

El projecte té continuïtat, amb una nova convocatòria de 64 places i l’impuls que des de DINCAT s’està donant per posar en marxa un sistema de formació dual que permeti formar a més persones, combinant la formació i el treball, a través de contractes de formació i aprenentatge, i que permetin a les persones que treballen en els centres especials de treball, aconseguir una titulació de certificat de professionalitat.  És un gran repte a treballar en col·laboració amb l’Administració, patronal, sindicats, entitats i altres col·lectius, i a desenvolupar des del convenciment de que ajudarà a millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones.

Descarregar nota de premsa

COMUNICAT | Dincat exigeix no posar en perill els llocs de treball de les persones amb discapacitat intel·lectual

COMUNICAT | Dincat exigeix no posar en perill els llocs de treball de les persones amb discapacitat intel·lectual

L’augment del Salari Mínim Interprofessional és una bona noticia però el sector insisteix en la necessitat d’acompanyar aquest increment de les mesures i els suports necessaris per garantir el dret al treball del col·lectiu

L’anunci de l’increment del SMI com a fruit d’un acord aconseguit en el marc del diàleg social és una bona notícia. No obstant, Dincat recorda que la situació financera dels centres especials de treball (CET) és molt delicada i insisteix en que si aquest augment de l’SMI no ve acompanyat de les mesures i els suports necessaris, tornarà a suposar una nova amenaça per a la seva sostenibilitat i competitivitat, afectant directament a milers de llocs de feina de persones amb discapacitat intel·lectual.

Tot i el compromís del govern espanyol d’incrementar per al 2019 la subvenció del SMI fins a arribar a cobrir un 55% d’aquest sou en el cas de les persones amb especials dificultats, Dincat considera més que imprescindible mantenir i incrementar aquesta dotació addicional, així com també revisar l’actual model de CET, un model que s’ha anat desvirtuant durant la darrera dècada.

DINCAT es reafirma en defensar la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat i especials dificultats com a eix clau de la inserció social i el desenvolupament d’aquestes persones.

Per aquest motiu, exigeix que el nou govern espanyol s’avingui a desenvolupar mesures d’ajut a l’augment del SMI i es posa a disposició per tal de dur a terme la revisió més que necessària de l’actual model.

Descarregar comunicat

Publicació | Manifest 3 de desembre

Publicació | Manifest 3 de desembre

En ocasió del dia de la discapacitat, Dincat ha preparat un manifest per tal de denunciar la situació d’invisibilitat que viuen les persones amb discapacitat Intel·lectual, així com la manca de suports per a l’autonomia individual d’aquestes i que fa especial èmfasi en fer efectiu el dret a l’autonomia individual, així com a l’accés al mercat de Treball.

A continuació podeu consultar tant la versió original d’aquest manifest com la versió en lectura fácil.

Manifest 3 desembre lectura fácil

Manifest 3 desembre