Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público- Un repte pel Tercer Sector

Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público- Un repte pel Tercer Sector

El passat mes de novembre, el Consell de Ministres de l’Estat Espanyol va aprovar i remetre al Congreso de los Diputados per a la seva tramitació parlamentària, el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, amb l’objecte de traslladar a l’ordenament intern espanyol les Directives 2014/23/UE, relativa a l’adjudicació dels contractes de concessió i la 2014/24/UE, de contractació pública, ambdues del 26 de febrer de 2014.

Aquest projecte de llei, la tramitació de la qual començarà ben aviat, té una enorme transcendència en l’àmbit dels serveis socials i de l’atenció a les persones, molt especialment d’aquelles que es troben en situació d’especial vulnerabilitat.

És per això que, tant des de les entitats representatives del sector a nivell estatal, com des de les del nostre país, estem treballant perquè la implantació d’aquesta mesura asseguri el paper que han de jugar, necessàriament, les entitats sense ànim de lucre en la provisió de serveis, a més d’aportar estabilitat i seguretat als usuaris i treballadors de les nostres organitzacions.

A nivell espanyol, el passat 12 de gener, l’Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS), entitat de la qual som socis, s’ha reunit amb representants dels grups Socialista i Podem, per transmetre’ls les seves consideracions i propostes d’esmena al Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic. En concret, AEDIS els ha comunicat l’interès de l’associació a què es mantingui el criteri del legislador nacional de no traslladar al nostre ordenament jurídic l’article 77 de la Directiva 2014/24/UE, relatiu a la reserva de contractació dels serveis socials en determinats casos, tenint en compte que la transposició d’aquest article, que ha de ser literal, suposaria un greu perjudici per als usuaris, els treballadors i les entitats del sector no lucratiu.

A Catalunya, la Generalitat va dictar el Decret de Llei  3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, que ja transposava aquestes directives, i que està pendent de desenvolupar . Les organitzacions més representatives del sector no lucratiu català,  estem treballant perquè aquest Decret, que valorem molt positivament, no sigui obstaculitzat pel projecte de llei del sector públic impulsat pel Govern espanyol.

Considerem que la contractació pública ha de ser un instrument al servei de la inclusió social,  que ha de garantir una prestació de serveis socials i d’atenció a les persones de qualitat, especialment aquells que es dirigeixen a persones en risc d’exclusió social i/o econòmica.