Línies d’ajuts per a la promoció i adquisició d’habitatges per a lloguer social

Línies d’ajuts per a la promoció i adquisició d’habitatges per a lloguer social

L’Institut Català de Finances (ICF) i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) col·laboren en la creació d’una línia de préstecs bonificats per a l’adquisició d’habitatges en exercici del dret de tanteig i retracte previst al Decret llei 1/2015 per destinar a lloguer social. Les dues entitats han signat un acord marc per oferir als ajuntaments, promotors públics i entitats socials la possibilitat d’adherir-se a aquest procediment i adquirir habitatges amb finalitats socials i en règim de propietat temporal.

En total està previst que es destinin 250 milions d’euros, en línia amb els objectius estratègics del Govern de la Generalitat d’incrementar el parc de lloguer social, millorar les vies d’accés a l’habitatge amb la construcció i rehabilitació del parc ja construït, i de millorar la resposta davant les situacions d’emergències.

Més informació.

 

L’AEES Dincat vol contractar un servei de comunicació

L’AEES Dincat vol contractar un servei de comunicació

L’AEES Dincat vol aconseguir impacte real a nivell comunicatiu i per això vol contractar un servei específic i especialitzat en aquest àmbit. Concretament, es requereix suport extern per orientar i dissenyar l’estratègia de comunicació de l’AEES Dincat i de les accions que desenvolupa, tant a nivell intern com extern.

Està previst que la contractació d’aquest servei de comunicació tingui continuïtat en el temps, però la demanda inicial serà d’un any renovable en els termes que es considerin.

Contingut de les ofertes

Les ofertes presentades hauran d’abastar totes les dimensions que l’ofertant consideri necessàries per aconseguir impacte comunicatiu, però com a mínim hauran de fer referència a la relació amb els mitjans de comunicació i a la difusió 2.0.

Totes les ofertes que es presentin hauran d’incloure una proposta d’orientació, disseny i execució de l’estratègia comunicativa fent referència, com a mínim, a:

  1. Tàctiques per aconseguir un impacte real en premsa i xarxes socials.
  2. Metodologia de treball, calendarització i abast del servei.
  3. Concreció de l’impacte real proposat, partint d’un mínim de 12 impactes anuals en mitjans de comunicació i presència diària a xarxes socials.
  4. Proposta econòmica.
  5. Experiència de la persona/organització en l’àmbit de la comunicació.

Terminis i forma de presentació de les ofertes

Les ofertes s’hauran de presentar a través del mail valvarez@aeesdincat.cat indicant a l’assumpte REF_Comunicació.

El termini per presentar les propostes finalitzarà el dia 16 de juliol del 2018.

Adjudicació

Les propostes seran valorades per la Junta Directiva de l’AEES Dincat. Els criteris d’adjudicació es basaran en la qualitat (65%) i en l’adequació del preu (35%).

Descarregar condicions de la demanda

Canvis en els correus electrònics de l’AEES Dincat

Canvis en els correus electrònics de l’AEES Dincat

En breu, les habituals adreces de correu electrònic de l’AEES Dincat deixaran d’estar operatives. A partir d’ara podeu adreçar les vostres comunicacions a l’adreça general aees@aeesdincat.cat o als següents correus electrònics:

 

Assemblea General Ordinària AEES Dincat

Assemblea General Ordinària AEES Dincat

El passat 7 de juny l’Auditori de la seu central de Barcelona Activa va acollir la celebració de l’Assemblea General Ordinària de socis de l’AEES Dincat. La inauguració de l’acte va anar a càrrec del Manel Palou, president de l’AEES; de l’Álvaro Porro, Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum de Barcelona; i del Francesc Iglesies, Secretari General d’Afers Socials i Famílies.

El Manel Palou va donar la benvinguda a tots els assistents i va agrair la presència dels representants de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya a qui va cedir la paraula.

L’Álvaro Porro va recordar la importància de l’economia social i solidària i el pes que aquesta havia anat agafant en els darrers anys. També va manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona de posar més recursos al servei de l’economia social i solidària i d’obrir els equipaments de la ciutat al conjunt del sector. El Comissionat també es va referir a l’impuls que des de l’Ajuntament es vol donar a la contractació reservada, ja que s’estan preparant instruccions al respecte i la voluntat no és només donar-li prioritat, sinó implementar-la d’una forma correcta, eficient i eficaç.

Seguidament, el Francesc Iglesies va començar la seva intervenció traslladant als assistents una salutació de part del nou Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies. Seguidament va reconèixer que, tot i que s’havien fet molts avenços a nivell de sector, quedaven encara molts reptes als quals calia fer front des de les diferents secretaries del departament i de forma conjunta.

Un dels reptes al que es va referir és l’envelliment, realitat a la qual cal donar resposta des d’una perspectiva inclusiva i que, des del sentit comú, posi l’accent en l’autonomia, els drets i les llibertats de les persones amb discapacitat intel·lectual. En definitiva, que consideri l’atenció centrada en la persona com a eix fonamental.

El Secretari també es va referir a la importància d’apostar per la iniciativa social sense ànim de lucre a l’hora de fer contractacions públiques. Va posar en relleu la gran tasca realitzada per l’AEES Dincat i per les entitats a les que representa, tot destacant que són l’exemple clar d’un model vàlid i que constitueixen el soci natural de col·laboració amb l’administració. De fet, va manifestar obertament que quan parlem de serveis socials d’atenció a les persones, el sector privat de caire lucratiu no respon en condicions òptimes. Finalment va concloure la seva intervenció recordant que el nostre sector té caràcter propi, que sempre s’ha caracteritzat pel seu esperit innovador i emprenedor i per la vocació de servei.

Finalitzades les intervencions de benvinguda institucional, va començar l’Assemblea pròpiament dita on estaven representades 65 entitats (237 vots).

El Víctor Galmés, gerent de l’AEES, va presentar la memòria d’activitats del 2017. Va fer menció als resultats econòmics de l’any 2017, destacant que el resultat de l’exercici havia estat positiu; va resumir les principals activitats dutes a terme per millorar la representativitat i la incidència del sector i va fer un repàs de les accions impulsades al llarg de l’any des dels diferents àmbits (laboral, educació, atenció precoç, atenció diürna i acolliment residencial, serveis de protecció jurídica). També va fer esment a altres serveis oferts com ara la negociació col·lectiva, el suport a les entitats, la formació, el networking i la comunicació.

Seguidament, el Jordi Gonzàlez, tresorer de l’AEES Dincat, va presentar els resultats de l’informe d’auditoria del 2017, explicant el balanç de situació i el compte de resultats. Va fer una descripció general de cada apartat i va destacar els punts més rellevants o que presentaven una major variació respecte el 2016. La Pepita Perich, secretària de la Junta Directiva, va especificar que durant l’any 2017 només s’havia produït una baixa, de forma que el número total d’associats queda en 226 entitats.

L’Amèlia Clarà, vicepresidenta de l’AEES Dincat, va ser la responsable d’explicar als associats quines serien les línies de treball del 2018. La gestió, el suport a les entitats, la negociació col·lectiva, els models, la representació i el lideratge, la formació a les entitats, la participació i la construcció de sinergies i les tecnologies són alguns dels punts a treballar durant el 2018. Però si hi ha un àmbit realment important i sobre el que l’AEES Dincat focalitzarà els seus esforços és el del finançament.

Es preveu que durant l’any es treballi de forma continuada per millorar el finançament de les entitats associades en les diferents modalitats. Tal i com va apuntar l’Amèlia Clarà, un dels punts més destacats en quant al finançament és l’aposta per l’acció concertada. En aquest sentit, es treballarà per aconseguir una legislació de l’acció concertada que reculli l’especificitat del nostre sector, amb exclusivitat de la prestació dels serveis i de l’instrument d’acció concertada per a les entitats d’iniciativa social sense ànim de lucre.

Per poder desplegar el pla de treball del 2018 cal que aquest vagi acompanyat d’un pressupost concret que va ser presentat i explicat pel Jordi Gonzàlez. Destacar que es va presentar un pressupost ajustat, amb un petit resultat positiu amb la voluntat d’ajustar les despeses a realitzar el màxims d’accions possibles en beneficis de les entitats associades; sempre que tingui sentit.

Tots els aspectes tractats durant l’Assemblea van comptar amb l’aprovació per unanimitat de la totalitat dels assistents que van votar a favor de tots els documents presentats. Per concloure l’Assemblea es va obrir un torn de paraula que va servir perquè els assistents compartissin amb la Junta Directiva de l’AEES Dincat els seus neguits i les seves preocupacions. De les diferents intervencions que es van produir van sorgir diferents peticions, propostes i suggeriments que s’incorporaran al pla de treball a desenvolupar durant el 2018.

Nova oferta formativa Juliol 2018

Nova oferta formativa Juliol 2018

L’AEES Dincat ha preparat nous cursos adreçats als professionals de les entitats que treballen en l’àmbit de la discapacitat intel·lectual.

ÀMBIT ASSISTENCIAL

Gestió del canvi i presa de decisions: amb aquest curs els assistents podran conèixer quines són les passes necessàries per poder arribar a realitzar un procés de canvi de forma efectiva i com prendre decisions de forma eficaç i més ràpida. Més informació

Trastorns de l’espectre autista: aquesta formació s’adreça només a personal d’atenció directa i té com a objectiu facilitar els coneixements teòrics i pràctics sobre el TEA als professionals que treballen amb aquest trastorn. Més informació 

Robòtica i programació: aquest curs s’adreça a professors de centres docents d’educació primària, secundària i d’educació especial, interessats a conèixer com es poden aplicar la robòtica educativa i la programació a l’aula. Més informació

ÀMBIT DE GESTIÓ EMPRESARIAL I RRHH

Quadre de comandament integral: l’objectiu del curs és veure com es pot elaborar un quadre de comandament amb Excel i quin ha de ser el procés per prendre les decisions adequades. Més informació.

L’AEES Dincat participa al BIZBARCELONA

L’AEES Dincat participa al BIZBARCELONA

Els dies 30 i 31 de maig el Recinte de Montjuïc ha acollit una nova edició del BIZBARCELONA, un saló que acompanya les persones emprenedores i les PIMES en els seus processos de transformació, aportant eines, coneixement i inspiració per afrontar amb èxit els reptes de la nova economia.

L’AEES Dincat ha format part d’aquesta iniciativa participant amb la conferència “Els centres especials de treball sense ànim de lucre, un soci empresarial per tenir impacte social”. La conferència ha posat l’accent en la importància de col·laborar empresarialment amb centres especials de treball sense ànim de lucre i orientats majoritàriament a persones amb discapacitat intel·lectual amb especials dificultats.

En primer lloc, el Manel Palou (president de l’AEES Dincat) ha donat la benvinguda a tots els assistents, contextualitzant la conferència i explicant breument què és i a qui representa l’AEES Dincat.

Seguidament, el Víctor Galmés (gerent de l’AEES Dincat), ha destacat alguns dels avantatges que suposa la col·laboració amb els CETS. En primer lloc destaca el gran impacte social que es genera al crear i consolidar llocs de feina per a persones amb especials dificultats. En aquest sentit, col·laborar amb un CET implica un alt retorn a la societat. A més, els centres especials de treball duen a terme la seva activitat amb una competitivitat pròpia del mercat, basant-se en els criteris de qualitat, eficàcia i eficiència. D’altra banda, col·laborar amb un CET assegura el compliment de les mesures alternatives a la contractació de persones amb discapacitat previstes a la normativa.

A la conferència també s’han mostrat experiències de col·laboració. L’Amèlia Clarà ha explicat com Femarec treballa de forma conjunta amb Daba (empresa distribuïdora de Nespresso) superant, amb nota, els elevats estàndards de qualitat marcats per l’exigent legislació suïssa. A més, també ha fet referència a la col·laboració amb l’empresa Damm. Tots dos casos són grans exemples d’economia circular en el sentit que afavoreixen la inclusió laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i també promouen la reutilització i el reciclatge correcte de residus

El Jorge Gutiérrez, representant del Grup Cooperatiu TEB, també ha compartit amb els assistents la seva experiència de col·laboració amb l’empresa Manolo’s Food and Mood. Aquesta col·laboració va ser fruit de l’evolució de l’entitat i de la necessitat de fer front a la crisi econòmica del 2010 que, en certa manera, els va obligar a reinventar-se. Així va sorgir aquesta iniciativa que a dia d’avui s’ha convertit en una gran experiència d’èxit ja que els productes (galetes, sals, formatges…) es comercialitzen a diferents països del món.

Després d’escoltar les dues experiències ha quedat molt clar que els CETs són un gran aliat i que es pot col·laborar amb ells de la mateixa manera en què es faria amb qualsevol altre operador empresarial però aconseguint, a més, impacte social. D’altra banda, els CETS són especialistes en ser especialistes, posen el màxim grau d’exigència i de detall en qualsevol activitat que desenvolupen sempre amb l’objectiu d’aconseguir la màxima qualitat.

L’AEES Dincat es suma a la condemna contra la violència verbal dirigida a la filla del President de la Generalitat

L’AEES Dincat es suma a la condemna contra la violència verbal dirigida a la filla del President de la Generalitat

Des de l’AEES DINCAT manifestem el nostre rebuig contra la violència verbal dirigida a la filla del President Torra. Amb aquest rebuig, ens sumem a la condemna d’ECOM i de la Federació DINCAT contra qualsevol agressió que atempti contra la dignitat i la imatge de qualsevol persona, especialment de les que tenen una discapacitat.

Veure comunicat d’ECOM

 

Convocatòria Programes singulars 2018

Convocatòria Programes singulars 2018

El proper 31 de maig es realitzarà la presentació de la nova Ordre de Projectes Singulars 2018. Aquesta nova Ordre  incorpora moltes novetats respecte les convocatòries anteriors, fruit de la fusió de les actuacions previstes anteriorment en els Projectes Singulars, els Programes Integrals, Joves per l’Ocupació i Fem Ocupació per a Joves.

Lloc: Casa del Mar. Carrer d’Albareda, 1-13, 08004 Barcelona

Horari: 10:00h a 14:00h

Només s’acceptarà l’assistència d’una persona per entitat ja que l’aforament està limitat a 200 persones.

Us podeu inscriure a través d’aquest formulari

 

 

2n Esmorzar empresarial del 2018 | Protecció de dades

2n Esmorzar empresarial del 2018 | Protecció de dades

El dia 28 de maig, de 9.30h a 11h, es celebrarà una segona trobada del cicle d’esmorzars empresarials de l’any 2018. En aquest cas, donat que el dia 25 de maig entrarà en vigor la nova normativa sobre Protecció de Dades hem decidit centrar-nos en aquest tema i en com pot afectar el seu desplegament i la seva implementació a les entitats.

La xerrada anirà a càrrec del Guillem Reig, advocat del Buffet Vallbé i expert en la matèria.

El format de l’esmorzar será el següent:

9.30 a 10.00h Networking previ amb cafè i pastes.

10.00 a 11.00h Xerrada a càrrec del Guillem Reig sobre la protecció de dades.

11.00 a 11.30h Torn de paraula obert i preguntes

Lloc: Centre Cívic Joan Oliver-Pere Quart (C/Comandante Benítez 6, Barcelona).

Us preguem que confirmeu assistència omplint aquest breu formulari.

 

 

L’acció concertada com a modalitat de finançament

L’acció concertada com a modalitat de finançament

El passat 9 de maig, l’AEES Dincat va organitzar una sessió plenària amb la intenció de compartir el treball intern que durant mesos s’ha vingut realitzant sobre l’acció concertada com a modalitat de finançament dels serveis d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual.

La sessió va començar amb una breu introducció a la temàtica a càrrec de la Pepita Perich (secretària de la Junta Directiva de l’AEES Dincat i vocal de concertació) que va recordar que la beneficència va ser l’origen de moltes de les entitats i va fer un repàs de les diferents formes de finançament dels darrers anys. A més, també va introduir algunes de les idees claus sobre les que es sustenta el posicionament de l’AEES Dincat respecte a l’acció concertada:

  • La prestació dels serveis a les persones amb discapacitat intel·lectual ha de quedar reservada a les entitats d’iniciativa social sense afany de lucre amb la modalitat d’acció concertada.
  • Històricament l’atenció a la discapacitat intel·lectual ha vingut donada per la iniciativa social sense afany de lucre, fonamentada en els principis de solidaritat, atenció personalitzada i integral, respecte pels drets de la persona, foment de l’autonomia personal, qualitat i continuïtat del servei, eficiència i eficàcia.
  • Un 98,7% dels serveis destinats a les persones amb discapacitat intel·lectual són prestats en col·laboració públic-privada per entitats d’iniciativa social sense afany de lucre. Només un 1,3% dels serveis són prestats des de la iniciativa mercantil
  • Les entitats d’iniciativa social que presten serveis d’atenció a les persones amb discapacitat han desenvolupat la metodologia d’atenció centrada en les persones, metodologia que ha esdevingut un model d’èxit àmpliament reconegut i replicat per altres sectors.

Seguidament es va donar pas al Francesc José Maria (soci-director de fjmadvocats) que va aportar una contextualització jurídica de l’acció concertada i va destacar que tant les directives europees com la legislació bàsica espanyola permeten un règim legal Ad Hoc per a la provisió de serveis a les persones.

La tercera part de la sessió va anar a càrrec de l’Assumpta Fortuny (membre de la Junta Directiva i vocal d’atenció a la infància) que va explicar detalladament quin és el posicionament de l’AEES Dincat respecte l’acció concertada. Tal i com va argumentar, des de l’AEES Dincat s’aposta per la construcció d’un marc legal estable de relació público-privada per a la prestació dels serveis de suport per les persones amb discapacitat intel·lectual amb les entitats d’iniciativa social i sense ànim de lucre. Aquest fet implica, a més, vetllar per garantir una doble exclusivitat d’aquestes entitats justificada tant per les característiques dels destinataris dels serveis com per la tipologia de les organitzacions. Aquest posicionament i aquesta demanda queden perfectament recollits en el document-relat elaborat per l’AEES Dincat on apareixen diferents aspectes de nivell político-social, tècnic i legal que avalen la defensa d’aquesta exclusivitat (veure document).

D’altra banda, es va fer referència a la implicació de l’AEES DINCAT en el marc de La Confederació, des d’on s’impulsa una proposta legislativa per la gestió de serveis públics d’atenció a les persones a través de l’acció concertada amb la iniciativa social sense afany de lucre.

Finalment, es va fer una crida a totes les entitats a implicar-se en la difusió d’aquest relat i en la defensa del posicionament de l’AEES Dincat i de tot el tercer sector representat per La Confederació. Es va posar l’accent en la necessitat d’apostar per la divulgació i la incidència política al territori per fer possible el desplegament d’una regulació favorable als interessos del nostre sector.