NP | Dincat reclama mesures per garantir l’assistència i la prevenció, i mesures econòmiques per fer front a la situació d’alarma pel COVID19

NP | Dincat reclama mesures per garantir l’assistència i la prevenció, i mesures econòmiques per fer front a la situació d’alarma pel COVID19

DINCAT reconeix l’esforç de tots els professionals dels serveis d’atenció i també la resposta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies davant la pandèmia.

DINCAT planteja un pla de xoc, amb 12 mesures pel manteniment de l’activitat dels Centres Especials de Treball de la discapacitat intel·lectual, els Serveis d’Inserció a l’Empresa Ordinari i les activitats de Lleure Inclusiu.

L’impacte del COVID19 en el sector social és una realitat, les entitats sòcies de DINCAT han manifestat en les darreres hores la necessitat d’establir una sèrie de mesures que permetin, a professionals del sector seguir treballant amb les millors condicions de seguretat possibles i als usuaris dels continuar rebent l’atenció que mereixen. En aquest sentit, DINCAT vol destacar i agrair la feina essencial que estan fent els/les professionals del sector i reclama que cal dotar a aquests/es professionals dels equips de protecció necessaris per poder continuar prestant atenció sense posar en risc la seva pròpia seguretat i la d’aquells als que atenen.

Les entitat i els/les professionals estan actuant com a murs de contenció davant la ràpida propagació del virus, i en aquest sentit des de Dincat també demana que es pugui realitzar el test del COVID19 als usuaris dels centres
residencials, per tal de determinar la necessitat d’aïllament i així evitar el contagi a la resta de professionals i usuaris.

A nivell econòmic, l’impacte del COVID19 en el conjunt de l’economia catalana serà molt significatiu, però per als Centres Especials de Treball (CET) d’iniciativa social que incorporen a la feina persones amb discapacitat amb
especials dificultats d’inserció al mercat de treball, la situació pot esdevenir encara més dramàtica si les administracions no articulen un veritable pla de xoc que tingui com objectiu principal el manteniment de l’ocupació d’aquest col·lectiu i la supervivència del teixit social i empresarial que sustenta aquesta ocupació. També hi ha activitats econòmiques com la inserció a l’empresa ordinària o el lleure inclusiu que sense un pla de xoc pel sector desapareixeran.

En aquest sentit DINCAT ha elaborat una bateria de 12 mesures (tan per la Generalitat com per l’Estat), que considera imprescindibles, per fer front a l’impacte econòmic que està tenint i tindrà el COVID19 en les activitats econòmiques inclusives. Són les següents:

 • Posar en marxa un Fons de Contingència específic per pal·liar les dificultats econòmic-financeres de les entitats provocades per la crisis sanitària actual: fer front a les despeses fixes durant l’aturada d’activitat, plans comercials de recuperació, plans de reconversió… (Generalitat i Estat)
 • Ajornament del pagament de l’IVA i altres impostos i compensació dels deutes fiscals. (Estat)
 • Facilitar l’accés a les vies obertes de liquidat amb les millors condicions possibles (interès 0% i períodes de carència amplis) i agilitat en l’obtenció de crèdit. (Generalitat i Estat)
 • En el cas dels Centres Especials de Treball (CETs) d’iniciativa social que ocupen a persones amb discapacitat i especials dificultats:
  • Establir una bestreta dels 60% de les subvencions 2020 de l’SMI i USAP en els CETs, que es podria determinar en base a les dades 2019. (Generalitat i Estat)
  • Per a les persones amb discapacitat que especials dificultats, elevar transitòriament la subvenció del Salari Mínim Interprofessional al 75% del SMI. (Estat)
  • Finançament del complement de l’25% de la base reguladora en cas d’IT per coronavirus o quarantena, fins arribar al 100% d’aquella, per als treballadors amb discapacitat amb especials
   dificultats. (Generalitat i Estat)
  • Agilitzar els pagaments pendents de la subvenció 2019 de manteniment de l’ocupació. (Generalitat)
 • Flexibilitzar la justificació de les subvencions de SIOAS per tal de garantir els ingressos de l’activitat ja que es preveu un any amb molta dificultats per aconseguir insercions. (Generalitat)
 • L’ERTO serà un instrument necessari en molts casos per poder mantenir els llocs de treball a futur, ara bé, en el nostre sector presenta aspectes específics o dificultat afegides que cal considerar:
  • Cal garantir en tot moment, l’atenció i els suports necessaris per a les persones treballadores amb discapacitat i les seves famílies, en cap cas poden quedar desateses.
  • Cal assegurar que les entitats que els apliquin no quedaran excloses de les subvencions. (Generalitat)
  • El cessament d’activitat per la protecció de les persones amb discapacitat amb especials dificultats hauria de ser considerada com una causa de força major per poder parar la seva activitat
   laboral. (Generalitat)
  • Els CETs d’iniciativa social que ocupen a persones amb discapacitat i especials dificultats són intensius en mà d’obra tot
   i no tenir volums de negoci elevats. Caldria considerar-los com a PIME en cas que necessitin aplicar un ERTO, tot i tenir més de 250 persones treballadores. (Estat)
  • Pels CETs d’iniciativa social que ocupen a persones amb discapacitat i especials dificultats hagin de cessar la seva
   activitat de manera parcial o total, en el marc d’un ERTE, caldria mantenir les subvencions salarials justificant altres despeses diferents a salaris: plans de reactivació comercials, baixada ingressos previs o posteriors a l’ERTE, inversió manteniment llocs de treball. (Generalitat i Estat)

Descarregar nota de premsa

Deixa un comentari